ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนวิจัยทั่วไป ประเภทกำหนดหัวข้อ ประจำปีงบประมาณ 2561… ภายในวันที่ 25 เมษายน 2561

By | on มีนาคม 19, 2018 | 0 Comment


Click เพื่อขยายภาพ
ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนวิจัยทั่วไป ประเภทกำหนดหัวข้อ ประจำปีงบประมาณ 2561  ยื่นข้อเสนอโครงการภายในวันที่ 25 เมษายน 2561 เพื่อเข้ารับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ และเสนอต่อแหล่งทุนต่อไป

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนวิจัยทั่วไป ประเภทกำหนดหัวข้อ ประจำปีงบประมาณ 2561
รายละเอียดโครงการ
ลักษณะโครงการวิจัยที่เข้าข่ายต้องขอรับการพิจารณาทางด้านจริยธรรมการวิจัย
เกณฑ์การตั้งงบประมาณ กองทุนวิจัย มธ. 2561
Flowchart การขอทุนทั่วไปกำหนดหัวข้อ
ปฏิทินกิจกรรมทุนวิจัยภายใน2561
แบบเสนอ URF 01
แบบเสนอชุดโครงการ URF 01
แบบจัดลำดับ
แบบประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย

 

Author Description

Comments are closed.