ผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยภายใต้แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ฯ ปี 2562 (ประเภทบัณฑิตศึกษา)

By | on กันยายน 11, 2018 | 0 Comment

Click เพื่อขยายภาพ

ผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยภายใต้แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ฯ ปี 2562 (ประเภทบัณฑิตศึกษาและแม่ไก่-ลูกไก่)

เนื้อความ :                   ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ภายใต้แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561  เพื่อคัดเลือกและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2562 นั้น

ในการนี้ วช. ได้ดำเนินการพิจารณาและคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยภายใต้แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2562 เรียบร้อยแล้ว ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยภายใต้แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2562 ลงวันที่ 3 กันยายน 2561

 

หมายเหตุ :

– ขอให้นักวิจัย ตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อ หน่วยงาน และชื่อโครงการ และขอความอนุเคราะห์ส่งแบบตอบรับ (ในรูปแบบไฟล์ word และ PDF) มายังอีเมล์ graduate.nrct@nrct.go.th ภายในวันที่ 12 กันยายน 2561

          – การทำสัญญา: วช. จะทำสัญญากับมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน สำหรับนิสิต/นักศึกษา/นักวิจัย จะทำสัญญากับมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน โดยสามารถติดต่อเรื่องการทำสัญญากับมหาวิทยาลัย/หน่วยงานโดยตรง

 

หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่:

กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.)

โทร. 0 2561 2445 ต่อ 406 – 408, 418, 420 (วรรณธิรา, จารุวรรณ, รักชนก)

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :

01_ประกาศผลการคัดเลือกฯ.pdf

02_ผลการคัดเลือก ประเภทบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท).pdf

03_ผลการคัดเลือก ประเภทบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก).pdf

04_ผลการคัดเลือก ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่-ลูกไก่).pdf

05_แบบตอบรับ (บัณฑิตศึกษา).docx

06_แบบตอบรับ (นักวิจัยรุ่นใหม่ แม่ไก่-ลูกไก่).docx

07_รายละเอียดการทำสัญญาฯ (บัณฑิตศึกษา).pdf

08_รายละเอียดการทำสัญญาฯ (นักวิจัยรุ่นใหม่ แม่ไก่-ลูกไก่).pdf

Author Description

Comments are closed.