ปี 2559

งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ปีงบประมาณ 2559

ลำดับที่ ชื่อรางวัลประกาศเกียรติคุณ/รางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน ชื่อ-สกุล ผู้ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องหรือได้รับรางวัล ผู้ร่วมดำเนินโครงการ ประเภทผลงาน(งานวิจัย/บทความ/สิ่งประดิษฐ์) หน่วยงานที่มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ/รางวัล วันเดือนปีที่ได้รับ
1 Platinum Award (รางวัลชนะเลิศ) เครื่องวัดและกระตุ้นการหายใจในทารก/เด็กเล็ก Baby Breath Safe อาจารย์สุภาวดี ทับกล่ำ สิ่งประดิษฐ์ ในงาน INST 2015 Taipei International Invention Show & Technomart ณ กรุงไทเป 1-3 ตุลาคม 2558
2 คนไทยคนเดียวที่ได้รับรางวัลระดับ Grand/Semi Grand Prize อุปกรณ์ตรวจจับเสียงเสมหะเพื่อควบคุมการปรับ Pediatric Posture Gyro อัตโนมัติ / Pediatric Posture Gyro-Automatic Congestion Sensor อาจารย์สุภาวดี ทับกล่ำ สิ่งประดิษฐ์ ในงาน SEOUL International Invention Fair (SIIF 2015) Nov 26-29, 2015 เกาหลี 26-29 พฤศจิกายน 2558
3 เหรียญทองแดง นำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ เครื่องช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับทารก/เด็กเล็ก อาจารย์สุภาวดี ทับกล่ำ สิ่งประดิษฐ์ ในงาน 2015 Kaohsiung Inventional Invention Exhibition (KIE2015)  ประเทศ ไต้หวัน 4-6 ธันวาคม 2558
4 เหรียญเงิน นำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์  เตียงปรับระดับเพื่อการจัดท่าสำหรับทารก อาจารย์สุภาวดี ทับกล่ำ สิ่งประดิษฐ์ ในงาน 2015 Kaohsiung Inventional Invention Exhibition (KIE2015) ประเทศ ไต้หวัน 4-6 ธันวาคม 2558
5 เหรียญทอง นำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ เตียงพลิกตะแคงตัวแบบมือหมุน JM-Bed ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิณพิชญ์ชา มะมม สิ่งประดิษฐ์ ในงาน 2015 Kaohsiung Inventional Invention Exhibition (KIE2015) ประเทศ ไต้หวัน 4-6 ธันวาคม 2558
6 Special Award นำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์  Baby -CPR (Baby – Caridia Pulmonary Resusciatation) อาจารย์สุภาวดี ทับกล่ำ สิ่งประดิษฐ์ ในงาน 2015 Kaohsiung Inventional Invention Exhibition (KIE2015) ประเทศ ไต้หวัน 4-6 ธันวาคม 2558
7 Leading Innovation Award นำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์  Baby Posture-Gyro (Manual) อาจารย์สุภาวดี ทับกล่ำ สิ่งประดิษฐ์ ในงาน 2015 Kaohsiung Inventional Invention Exhibition (KIE2015) ประเทศ ไต้หวัน 4-6 ธันวาคม 2558
8 เหรียญทอง หุ่นทารกฝึกดูดเสมหะ (ST – suction simulator Model (Baby)) อาจารย์สุภาวดี ทับกล่ำ (นักศึกษาชั้นปีที่ 4) 1. นางสาวธัญลักษณ์ ตาทอง, 2.นางสาวเมธาวี เพิ่มสวัสดิ์ชัย สิ่งประดิษฐ์ 27th International Invention & Innovation Exhibition (ITEX 2016)  ณ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2559 12-15 พฤษภาคม 2559
9 เหรียญเงิน อุปกรณ์ป้องกันการเลื่อนหลุดและตรวจจับการหลุดของสายน้ำเกลือ (ST-IV Safety) อาจารย์สุภาวดี ทับกล่ำ สิ่งประดิษฐ์ 27th International Invention & Innovation Exhibition (ITEX 2016)  ณ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2559 12-15 พฤษภาคม 2559
10 เหรียญเงิน เครื่องยกขาสูงแบบอัตโนมัติ (ST – Auto Leg Elevator) อาจารย์สุภาวดี ทับกล่ำ 1. ผศ.ชิดกมล สังข์ทอง ,  (นักศึกษาชั้นปีที่ 4) 2. นางสาวพัชรา   โพยนอก,   3. นางสาวฐิติมน   ละเอียด, 4. นางสาวศศิธร   ทรัพย์คณารักษ์,  (นักศึกษาชั้นปีที่ 3) 5. นางสาวกาษฐา   พาซอ สิ่งประดิษฐ์ 27th International Invention & Innovation Exhibition (ITEX 2016)  ณ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2559 12-15 พฤษภาคม 2559
11 เหรียญทองแดง กล่องล้างและเก็บแห้งสำหรับอุปกรณ์ดูดน้ำลาย (SE-Rinse Tank) อาจารย์สุภาวดี ทับกล่ำ, 1. อาจารย์ศิริลักษณ์ แก้วศรีวงศ์ (นักศึกษาชั้นปีที่ 4) 2. นางสาวฐิติมน   ละเอียด, 3. นางสาวศศิธร   ทรัพย์คณารักษ์ สิ่งประดิษฐ์ 27th International Invention & Innovation Exhibition (ITEX 2016)  ณ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2559 12-15 พฤษภาคม 2559
12 Special award from Taiwan Invention Association ประเทศไต้หวัน เครื่องวัดและกระตุ้นการหายใจในทารก/เด็กเล็ก Baby Breath Safe อาจารย์สุภาวดี ทับกล่ำ สิ่งประดิษฐ์ ในงาน INST 2015 Taipei International Invention Show & Technomart ณ กรุงไทเป 1-3 ตุลาคม 2558
13 Special award from Associazione Nazionale Degli Inventori ประเทศอิตาลี เครื่องวัดและกระตุ้นการหายใจในทารก/เด็กเล็ก Baby Breath Safe อาจารย์สุภาวดี ทับกล่ำ สิ่งประดิษฐ์ ในงาน INST 2015 Taipei International Invention Show & Technomart ณ กรุงไทเป 1-3 ตุลาคม 2558
14 Special Award อุปกรณ์ตรวจจับเสียงเสมหะเพื่อควบคุมการปรับ Pediatric Posture Gyro อัตโนมัติ / Pediatric Posture Gyro-Automatic Congestion Sensor อาจารย์สุภาวดี ทับกล่ำ สิ่งประดิษฐ์ ในงาน SEOUL International Invention Fair (SIIF 2015) Nov 26-29, 2015 เกาหลี 26-29 พฤศจิกายน 2558
15 Special Award นำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ เครื่องช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับทารก/เด็กเล็ก อาจารย์สุภาวดี ทับกล่ำ สิ่งประดิษฐ์ ในงาน 2015 Kaohsiung Inventional Invention Exhibition (KIE2015)  ประเทศ ไต้หวัน 4-6 ธันวาคม 2558
16 DIPLOMA OF EXCELLENCE นำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ เตียงพลิกตะแคงตัวแบบมือหมุน JM-Bed ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิณพิชญ์ชา มะมม สิ่งประดิษฐ์ ในงาน 2015 Kaohsiung Inventional Invention Exhibition (KIE2015) ประเทศ ไต้หวัน 4-6 ธันวาคม 2558
17 Leading Innovation Award นำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ เตียงพลิกตะแคงตัวแบบมือหมุน JM-Bed ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิณพิชญ์ชา มะมม สิ่งประดิษฐ์ ในงาน 2015 Kaohsiung Inventional Invention Exhibition (KIE2015) ประเทศ ไต้หวัน 4-6 ธันวาคม 2558
18 เหรียญทองเกียรติยศ (Gold Medal with the Congratulations of Jury นำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ ผลงาน PPG-Intelligence อาจารย์สุภาวดี ทับกล่ำ สิ่งประดิษฐ์ ในงาน 44th International Exhibition of Inventions Geneva April 13-17, 2016 13-17 เมษายน 2559
19 Special Award จากประเทศฮ่องกง นำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ ผลงาน PPG-Intelligence อาจารย์สุภาวดี ทับกล่ำ สิ่งประดิษฐ์ ในงาน 44th International Exhibition of Inventions Geneva April 13-17, 2016 13-17 เมษายน 2559
20 เหรียญทองแดง นำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ ผลงาน Baby-CPR อาจารย์สุภาวดี ทับกล่ำ สิ่งประดิษฐ์ ในงาน 44th International Exhibition of Inventions Geneva April 13-17, 2016 13-17 เมษายน 2559