ปี 2558

ลำดับที่ ชื่อรางวัลประกาศเกียรติคุณ/รางวัลที่ได้รับ ชื่อ-สกุล ผู้ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องหรือได้รับรางวัล ประเภทผลงาน(งานวิจัย/บทความ/สิ่งประดิษฐ์) หน่วยงานที่มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ/รางวัล ปีการศึกษา วันเดือนปีที่ได้รับ
1 Gold Medal ผศ.จิณพิชญ์ชา มะมม เตียงพลิกตะแคงตัวไฟฟ้า /งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ The 43rd International Exhibition  of Invention of Geneva 15-19 April 2015 15-19 เม.ย. 58
2 Spacial award of Taiwan Invention Association ผศ.จิณพิชชญ์ชา มะมม ร่วมกับ              รศ.ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์ เตียงพลิกตะแคงตัวไฟฟ้า /งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ The 43rd International Exhibition  of Invention of Geneva 15-19 April 2015 15-19 เม.ย. 58
3 Gold Medal อ.สุภาวดี ทับกล่ำ Pediatric Posture-Gyro(Automatic) /สิ่งประดิษฐ์ The 43rd International Exhibition  of Invention of Geneva 15-19 April 2015 15-19 เม.ย. 58
4 Gold Medal ผศ.จิณพิชญ์ชา มะมม เบาะนอนปรับพลิกตะแคงตัว  /สิ่งประดิษฐ์ 26th International Invention & Innovation Exhibition , Malaysia 21-23 พ.ค. 58
5 Spacial award of Taiwan Invention Association ผศ.จิณพิชญ์ชา มะมม เบาะนอนปรับพลิกตะแคงตัว  /สิ่งประดิษฐ์ 26th International Invention & Innovation Exhibition , Malaysia 21-23 พ.ค. 58
6 Bronze Prize ผศ.ชิดกมล สังข์ทอง,ผศ.จิณพิชญ์ชา มะมม, นศ.ชั้นปีที่3 แผ่นสเกลปรับสารน้ำทางหลอดเลือดดำ  /สิ่งประดิษฐ์ 26th International Invention & Innovation Exhibition , Malaysia 21-23 พ.ค. 58
7 Spacial award from Hong Kong ผศ.ชิดกมล สังข์ทอง,ผศ.จิณพิชญ์ชา มะมม, นศ.ชั้นปีที่3 แผ่นสเกลปรับสารน้ำทางหลอดเลือดดำ  /สิ่งประดิษฐ์ 26th International Invention & Innovation Exhibition , Malaysia 21-23 พ.ค. 58