บุคลากร

 

นางเนตรนภาภรณ์ เพ็ชรผึ้ง
หัวหน้างานวิจัย วิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
โทร. 7374
E-Mail : research@nurse.tu.ac.th
นางสาววีนัส ปาลาเลย์
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
โทร. 7370
E-Mail :
research@nurse.tu.ac.th
หน้าที่รับผิดชอบ
ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • ทุนสนับสนุนงานวิจัย สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่
 • ทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยทั่วไปสำหรับอาจารย์
 • ทุนวิจัยทั่วไปกำหนดหัวข้อ
 • ทุนวิจัยสถาบัน
 • ทุนวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์
 • ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของอาจารย์
 • ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการของอาจารย์
 • ทุนวิจัย Fast track
 • ดูแลระบบบริหารจัดการงานวิจัย
 • ดูแลทำเนียบผลงานของอาจารย์
นางสาวศิริลักษณ์ ศรีสิริกุล
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
โทร. 7385
E-Mail :
research@nurse.tu.ac.th
หน้าที่รับผิดชอบ

 • ทุนวิจัยงบแผ่นดิน (ทุนวิจัยงบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม)
 • ทุนวิจัยภายนอก
 • ทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์
 • ทุนสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ
 • ทุนสนับสนุนการแปลบทความวิจัยและบทความวิชาการ (ทุน มธ.)
 • ทุนวิจัยทั่วไปสำหรับบัณฑิตศึกษา
 • รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น มธ.
 • รางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่งานสร้างสรรค์ประเภทบทความวิจัยระดับบัณฑิต
 • ดูแลระบบบริหารจัดการงานวิจัย
 • ดูแลทำเนียบผลงานของอาจารย์


ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
โทร. 7370
E-Mail : research@nurse.tu.ac.th
หน้าที่รับผิดชอบ

 • ดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของอาจารย์
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมของอาจารย์
 • ทุนสนับสนุนการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
 • จัดกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
 • จัดทำฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาของคณะ
 • จัดทำฐานข้อมูลรางวัลด้านวิจัยของอาจารย์
 • งานวันนักประดิษฐ์/Thailand Research Expo
 • งานวันนักวิจัย
 • รางวัล TTF AWARD
 • ดำเนินการเกี่ยวกับโครงที่ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะพยาบาลศาสตร์
  
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
โทร. 7385
E-Mail : research@nurse.tu.ac.th
หน้าที่รับผิดชอบ

 • ปฏิบัติงานด้านสารบรรณด้านวิจัย
 • ประชาสัมพันธ์ข่าวด้านวิจัย
 • ดูแลเว็บไซต์งานวิจัย
 • ดูแล Facebook งานวิจัย
 • ติดตามผลงานคณาจารย์ตามไตรมาส QA และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฉบับที่12
 • รับ-ส่งเอกสารของงานวิจัย